កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ទស្សនាវដ្ដីNext Economic ជាមួយលោកអគ្គនាយក បាក់ហានហ្គីល

Interview with CEO by Next Economic កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ទស្សនាវដ្ដី Next Economic ជាមួយលោកអគ្គនាយក បាក់ហានហ្គីល

Interview with CEO by Next Economic កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ទស្សនាវដ្ដី Next Economic ជាមួយលោកអគ្គនាយក បាក់ហានហ្គីល

អាតូមី ការចូលជាសមាជិក
캄보디아 회원가입