ឈុតថែរក្សាស្បែកអាតូមី Absolute cellactive

ឈុតថែរក្សាស្បែកអាតូមី Absolute cellactive

បច្ចេកវិទ្យាដែលបញ្ចូលនូវវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជួយដល់ប្រព័ន្ធ De-aging ជាការបញ្ចូលនូវអត្រាដឺសំក្ដិសមនៃវត្ថុធាតុដើមដែលមានសារ: សំខាន់ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យសេលអេកធីវជួយដល់ស្បែកទៅតាមបរិវេណ និងទៅតាមប្រសិទ្ធិភាព។

បច្ចេកវិទ្យាបន្សុទ្ធករិតខ្ពស * ជាសមិទ្ធិផលដែលបានពីការស្រាវជ្រាវដោយប្រើរយៈ ពេលយ៉ាងយូួរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវថាមពលអាតូមិចកូរ៉េ តាមរយៈការកែប្រែពណ៌បានកាត់បន្ថយសារធាតុអុកស៊ីតកម្ម និងបង្កើប្រសិទ្ធិភាពដែលជាបច្ចេកវិទ្យាចំរាញ់បាននូវសារធាតុដែលមានប្រយោជន៍ខ្ពស់។ បច្ចេកវិទ្យាចំរាញធម្មជាតស្រស់ * ជាបច្ចេកវិទ្យាតែមួយគត់របស់ ខួលម៉ា8ស|(58ា)ដែលធ្វើការចំរាញ់តែ ធម្មជាតិស្រស់ដែលបេះពីចំការក្លាមៗប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់ តែធម្មជាតិស្រស់ដែលបេះពីចំការភ្លាមត្រូវបានយកទៅធ្វើការចំរាញ់ភ្លាមៗដែលទទួលបាននូវ សារធាតុមានប្រយោជន៍ក្នុងកំរិតខ្ពស់។ បច្ចេកវិទ្យាផ្អាប * ជាបច្ចេកវិទ្យាញែកនួវសារធាតុមានប្រយោជន៍យ៉ាងលម្អិតដែលជំរុញដល់ ការជ្រាបចូលក្នុងស្បែកបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ការផ្អាប់បញ្ចូលគ្នារវាងផ្សិតសុក្រំ និងអង្ករសំរូបទទួលបាននូវសារធាតុដែលជួយរក្សារដល់សុខភាពនៃស្បែកមុខ។ បច្ចេកវិទ្យាពហុកន្ស្យោមរាវ * ជាបច្ចេកវិទ្យាដែលបំឡែងកន្សោមចិញ្ចឹមជាម៉ៃក្រូកន្សោមរាវដែលហៅថា «បច្ចេកវិទ្យាពហុកន្សោមរាវ» គ្រាប់នៃកន្សោមរាវដែលផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមត្រូវបានបែងជាភាគល្អិតបំផុតដែលធ្វើឲ្យជ្រាបចូល ដល់ស្បែកបានយ៉ាងល្អ

#មណ្ឌលមទិញទំនិញ

អាតូមី ការចូលជាសមាជិក
Mobile Shop
Pc Shop